16.11.2012

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 

Рада  молодих вчених Тернопільського національного економічного університету запрошує  Вас взяти участь у роботі
VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
 
“Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні  та правові проблеми”,
яка відбудеться  в квітні 2010 року на Інтернет-сайті www.iconf.org.ua  
    На  конференцію запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної  влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, банків, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції.
 
   Для участі в роботі конференції необхідно  до 10 квітня 2010 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповідей та копію квитанції про сплату організаційного внеску.
 
    Робочі  мови конференції – українська, російська, англійська, польська.
 
    Вся інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті:
 
Міністерство  освіти та науки України
Тернопільський  національний економічний  університет
Рада  молодих вчених 
 
 
 
VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  
Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми”  
Інформаційний лист 
 
 
 
Квітень 2010 року
м. Тернопіль
 
Тематичні напрямки роботи конференції: 
 

 Секція 1. Світова економіка в ХХІ столітті: геополітичні стратегії, транснаціоналізація бізнесу та проблеми наднаціонального регулювання:

 

 • зовнішньоекономічні зв’язки України;
 • глобалізація реальних та фінансових ринків і формування наднаціональних інститутів;
 • розвиток електронного бізнесу і „нової” економіки;
 • процеси євроінтеграції та участь в них України;
 • проблеми та перспективи членства України в СОТ;
 • економічні аспекти вступу України в НАТО.
 
 

 Секція 2. Проблеми управління в умовах нестабільної ринкової кон’юнктури:

 

 • трансформація національних систем державного управління і місцевого самоврядування в умовах глобалізації та регіоналізації;
 • технології реалізації муніципального управління: досвід ЄС та Україна;
 • механізми державного регулювання економіки: національні особливості та глобалізаційні процеси;
 • сучасні проблеми менеджменту та маркетингу.
 

 Секція 3. Розвиток фінансово-кредитної системи в умовах глобальної фінансової нестабільності:

 

 • фінансово-бюджетна система та стратегія її трансформації;
 • податкова та митна системи України в процесі адаптації до європейських стандартів;
 • грошово-кредитна політика та перспективи її оптимізації в сучасних умовах;
 • банківська та парабанківська системи України та зарубіжних країн: проблеми та перспективи розвитку.  
 

 Секція 4. Інституційне забезпечення економічного розвитку:

 

 • вибір моделі економічного розвитку України в контексті геополітичної та геоекономічної проблематики;
 • інституційні зміни в сфері господарювання в контексті соціально-економічного розвитку;
 • інститути ринкової інфраструктури: проблеми становлення та функціонування;
 • проблеми формування „економіки знань”;
 • інноваційні моделі розвитку як основа науково-технічного прогресу; 

 

 

 Секція 5. Сучасні проблеми теорії і практики обліку, аналізу та аудиту:

 

 • проблеми і перспективи адаптації системи бухгалтерського обліку в Україні до міжнародних стандартів;
 • обліково-аналітичні аспекти підприємницької діяльності;
 • тенденції розвитку аудиту в Україні;
 • концепція контролінгу: проблеми теорії та практики;
 • актуальні проблеми розвитку фінансового аналізу.
 

 Секція 6. Проблеми охорони  навколишнього середовища та забезпечення реалізації екологічної політики 

 

 • екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання;
 • муніципальна екологічна політика;
 • транскордонне співробітництво в екологічній сфері;
 • регулювання природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання.  
 

 Секція 7. Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи

 

 • нормативно-правове забезпечення функціонування та розвитку національної економіки;
 • проблеми теорії та історії держави і права. Філософія права;
 • конституційне, адміністративне, міжнародне право;
 • цивільне право і процес, трудове, земельне, екологічне право;
 • кримінальне право і процес, криміналістика, кримінологія;
 • господарське право і процес;
 • право інтелектуальної власності.

 

 

 Секція 8. Гуманітарне осмислення українського соціуму: минуле, сучасне, майбутнє

 

 • соціально-психологічні чинники економічного розвитку;
 • національна ідея як необхідний чинник реалізації стратегії розвитку України;
 • соціологічний моніторинг розвитку соціально-економічних систем.   
 

з Видання матеріалів конференції

 

     За  результати роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників, які будуть розміщені на Інтернет сайті www.iconf.org.ua
 та надіслані їм за вказаною у заявці адресою.
 
     Оргкомітет  залишає за собою  право відбору  та редагування рукописів  наукових праць.  
 

Правила подання та оформлення ТЕЗ доповідей 

 

 1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.
 2. Матеріали повинні бути представлені українською, англійською, російською або польською мовами.
 3. Варіанти подання матеріалів:
 
- тези, заявка на участь (зразок додається)  надсилаються поштою до оргкомітету на CD-R, а також роздруковані в одному примірнику за підписом автора. Надсилається також копія квитанції про сплату організаційного внеску.;
-  електронний  варіант тез, заявки на участь  та сканованої квитанції переда
ються електронною  поштою, при цьому прикріплені файли слід називати на латині, наприклад: Tezy, Zayavka, Kvutanciya.
 1. Обсяг тез не менше 3 сторінок.
 2. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.
 3. Загальна схема побудови тез:
 • прізвища та імена авторів, установа, місто – у правому верхньому кутку;
 • назва тез – великими літерами, по центру.
 1. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.
 1. Літературні джерела нумеруються відповідно до порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці статті бібліографічним списком джерел на мові оригіналу.
 2. До тексту тез без узгодження з автором можуть бути внесенні редакційні правки.
 3. Роботи, що не відповідають вимогам, не розглядаються. 

 1. Учасникам конференції буде надіслано збірник тез доповідей за матеріалами конференції після 30 квітня 2010 року.

 

 

 

 

     Заявку, тези виступу, копію  квитанції про  оплату в паперовому вигляді  просимо  надіслати включно до 10 квітня 2010 року на адресу:

 

 

 

     46027, м. Тернопіль-27, а/с  575, з приміткою  “на конференцію”.  

 

 

     При цьому, в електронному варіанті заявки, тези та копії квитанції про оплату приймаються до 15 квітня 2010 р. Вказані документи просимо надсилати на електронну адресу: 

 

 

 

     Контактний  телефон: 0989754635.

 

 

 ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ в  кОнфеРЕнЦІЇ 

 

 
     Видання матеріалів конференції та пересилання збірника тез здійснюється за рахунок учасників:
 • вартість публікації тез за кожну сторінку — 25 грн.;
 • вартість пересилання збірника — 20 грн.
 

Реквізити для внесення платежу:

 

 
СПД ФО Созанський А.М., інд.код 2904302615, р/р 26000111748 в 
Можливо, ваш переглядач не підтримує формату цього зображення. „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805 
 
(у графі  „Зміст операції” вказати „За  видання матеріалів конференції від П.І.П_ІК6”)
 
Увага! Вказання кодифікатора ІК6 після прізвища є обов’язковим!!! В іншому випадку Ваші кошти можуть не надійти за призначенням, та матеріали не потраплять до збірника!!! 
 
 

З А Я В К А

 

 
на  участь у VІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 
 
«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» 
Прізвище, ім’я, по-батькові ______________________________
_____________________________________________________
Науковий  ступінь, вчене звання__________________
______________________________________________
Місце роботи (навчання) ______________________________
Посада ____________________________________________________________

Науковий  керівник (за необхідності): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада ______________________________

___________________________________________________________

 

___________ 
Назва доповіді ______________________________
___________________________
 
Номер секції_________ 
 

Координати  для зв’язку:

 

Поштова адреса для пересилання збірника ______________________________
______________________________________________________________________

Контактний  телефон_______________________
Е-mail: ______________________________

Дата ________________          Підпис ______________

 

Випускники УНФЕМ на карті світу

Map alumni
©Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту (1993-2013).