Підготовка фахівців

Місія факультету полягає у підготовці конкурентоспроможних фахівців у сфері міжнародного менеджменту та маркетингу, здатних успішно працювати в глобальній ринковій економіці. Вона досягається завдяки:

 • Високому рівню підготовки фахівців;
 • Професійному викладацькому складу;
 • Плідним міжнародним зв’язкак з вузами світу;
 • Відповідності міжнародним освітнім стандартам.
Завдання факультету:
 • Пріоритетність питань якості підготовки фахівців: постійне підвищення їх конкурентоспроможності  на вітчизняному та міжнародному ринку праці;
 • Високий рівень фундаментальної освіти:  поглиблене вивчення іноземних мов, висока якість математичної підготовки,  володіння сучасними інформаційними технологіями, грунтовна підготовка за фундаментальними економічними дисциплінами, інтеграція дисциплін, опора на міждисциплінарні зв’язки;
 • Прагматичний підхід до вищої освіти: акцент на практичну підготовку випускників, формування професійних компетенцій;
 • Відповідність міжнародним стандартам освіти: орієнтація на кращі світові та вітчизняні досягнення в освітньо-професійній сфері;
 • Прийняття принципів Болонської декларації: перехід на двоступеневу систему освіти, реалізація програм мобільності студентів та викладачів, перезарахування кредитів, гармонізація навчальних програм;
 • Підтримка інноваційності: розвиток  науково-дослідного потенціалу і системи просування науково-інтелектуального продукту на ринку, заохочення студентів і  випускників застосовувати отримані знання для особистого і суспільного розвитку.

Головною метою діяльності УНФЕМ є забезпечення високого професійного рівня підготовки фахівців та ефективна організація навчального (освітнього) і науково-дослідного процесів на факультеті.

Напрямки підготовки фахівців

На факультет-програмі здійснюється ступенева підготовка фахівців освітньо-кваіцікаційного рівнів "бакалавр" (базова вища освіта), "магістр" (повна вища освіта) за наступними напрямками.

 • Галузь знань 07 "Управіння та адміністрування"
  Спеціаьність 073 "Менеджмент"
  - (овітні програми підготовки бакаарва, магістра "Міжнародний менеджмент" (в тому числі англійською мовою), денна та заочно-дистанційна форми)
 • Галузь знать 07 "Упрвління та адміністрування"
  Спеціаьність 075 "Маркетинг"
  - (освітні програми підготовки бакалавра, магістра "Міжнародний маркетинг", денна та заочно-дистанційна форми)
Випускники бакалаврату отримують диплом бакалавра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності зі знанням англійської мови, або бакалавра з міжнародного маркетингу зі знанням англійської мови, а також сертифікат Університету ім. Еразмуса, м. Роттердам, Нідерланди. Випускники магістратури отримають диплом магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності або міжнародного маркетингу.
 
Можливості для студентів:
 • Досконале володіння англійською мовою та вивчення другої іноземної мови за вибором (німецька, французька, іспанська або італійська);
 • Розвиток лідерських, особистісних та управлінських якостей під час навчального процесу та беручи участь в літніх школах, олімпіадах, конференціях;
 • Опанування навичками роботи з комп'ютером, вільний доступ до Інтернету;
 • Семестрове навчання в університетах Нідерландів, Австрії, Данії, Польщі, Франції, Канади та вивчення фахових дисциплін англійською мовою в ТНЕУ;
 • Cтажування та практика у вітчизняних та зарубіжних фірмах і організаціях;
 • Успішне працевлаштування на провідних підприємствах України та світу.

На  факультеті навчається  336 стурентів  (станом на кінець 2012р.) , з них 258 студентів - на денній формі навчання  та  78 студенти - на заочно-дистанційній  формі

Інформація

Декан факультету: кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу ТНЕУ, член Європейської асоціації міжнародної освіти (EAIE) Людмила Володимирівна Гаврилюк-Єнсен

 

Заступники декана

Войтенко Олексій Миколайович,
кандидат економічних наук,
старший викладач,
заступник декана з організаційної роботи

Батрин Наталія Володимирівна,
кандидат філологічних наук, доцент,
заступник декана з міжнародних зв'язків

Мигаль Оксана Фелікіссімівна,
кандидат економічних наук,
старший викладач,
заступник декана з наукової роботи

 

Підготовка фахівців

Випускники УНФЕМ на карті світу

Map alumni
©Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту (1993-2013).