Структура

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Контактна інформація

Адреса: Україна, 46000
м.Тернопіль, бульвар Шевченка 9,
корпус ТНЕУ №10, каб. 24.
Телефони:

 • внутрішній: 19-210,
 • міський: (0352) 52-40-46.
Електропошта:  kafedra_imm@ukr.net

Завідувач кафедри

Сохацька Олена Миколаївна – доктор економічних наук, дійсний член Академії економічних наук України, член експертної ради ВАК, автор понад 110 наукових і навчально-методичних праць, основними з яких є шість монографій, перший в Україні ґрунтовний підручник «Біржова справа» (перше видання 2003 року, друге перероблене та доповнене 2008 року), та за її науковою редакцією видано навчальний посібник «Фінансовий інжиніринг» з грифом МОНУ.

Кафедра межнародного менедменту та маркетингу є випусковою за спеціальностями "Міжнародний менеджмент" та «Міжнародний маркетинг»

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу була створена у 2010 році на виконання наказу №130 від 17 березня 2010 р. шляхом приєднання кафедри маркетингу до кафедри фінансового інжинірингу та перейменування кафедри фінансового інжинірингу у кафедру міжнародного менеджменту та маркетингу.

За сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів, що усе активніше відбуваються у світі, значно зростають вимоги до підготовки кваліфікованих фахівців, здатних ефективно працювати у міжнародному маркетинговому середовищі та міжнародних фінансових ринках.

Це все потребує системного і всебічного вивчення питань основ маркетингу, маркетингової товарної і цінової політики як на вітчизняних, так і на зарубіжних ринках,  маркетингової політики комунікацій, міжнародного маркетингу, інформаційних систем і технологій в маркетингу, фінансового інжинірингу, фундаментального та технічного аналізу, інвестиційної оцінки, інвестиційного проектування і реальних опціонів. В цьому контексті особлива увага приділяється підбору і формуванню професорсько-викладацького складу, здатного реалізувати поставлені завдання. Також до викладання залучаються фахівці, зокрема сертифіковані торговці цінними паперами, оцінювачі, фінансові аналітики, які дають майстер-класи.

У Тернопільському національному економічному університеті кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу є випусковою за спеціальностями «Маркетинг» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» в рамках яких було відкрито магістерські програми: «Міжнародний інвестиційний менеджмент» та «Міжнародний маркетинг», що реалізують в якості перехідного етапу до соціальної фіксації нових перспективних спеціальностей в Україні – інвестиційного консультанта та маркетолога.

Програми передбачають вивчення дисциплін, що формують вміння та навички менеджера зовнішньоекономічної діяльності, що додатково володіє знаннями та вміннями інвестиційного консультанта, оцінювача, ризик-менеджера, фінансового інженера,  для маркетолога – спеціалізація на міжнародних ринках. Здійснення цих програм на Україно-Нідерландському факультеті економіки та менеджменту в рамках спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Маркетинг»є виправданою, оскільки навчальні плани підготовки таких фахівців включають не лише вивчення двох іноземних мов, але й викладання частини дисциплін англійською мовою, в тому числі викладачами із вузів партнерів із Данії, Нідерландів, США, Канади, Швеції, Австрії. Студенти мають змогу пройти семестрові навчання у цих вузах, а також продовжити освіту для здобуття других дипломів.

Під керівництвом професора Сохацької О.М. проводиться підготовка магістрів «Бізнес-адміністрування», що передбачає підвищення кваліфікації керівників бізнесу за інноваційним напрямом – управління вартістю бізнесу з метою його максимізації. Програма є перехідним етапом до запровадження елітної бізнес-освіти в Україні, що досі пропонувалася лише зарубіжними бізнес-школами (так званими МВА). Викладачі кафедри проводять активну підготовку магістрів за цією програмою, яка дозволяє керівникам вищої ланки отримати більш глибокі знання у сфері управлінням бізнесу та отримати ґрунтовні консультації щодо конкретних ситуацій на підприємствах.

Враховуючи реалії часу, а саме, вступ України до Болонського освітнього простору та включення кафедри до складу Україно-нідерландського факультету, концептуальні засади розвитку кафедри є наступними:

 • орієнтація виконання найважливішого із завдань державної політики на державному та регіональному рівнях – відтворення інтелектуального потенціалу суспільства;
 • концепція розвитку кафедри базується на основних положеннях Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», Статуті Тернопільського національного економічного університету, галузевих стандартах вищої освіти з напряму підготовки «Менеджмент», «Економіка і підприємництво» враховує необхідність докорінної перебудови системи підготовки керівних кадрів на шляху послідовного запровадження загальноприйнятих європейських стандартів MBA, викладених у «Принципах Європейського стандарту MBA (EQUAL);
 • концепція кафедри передбачає подальше постійне вдосконалення навчальних планів підготовки магістрів з метою їх органічної адаптації до аналогічних програм європейської освіти, в першу чергу через співпрацю з вузами – партнерами Україно-нідерландського факультету та через нові спільні проекти з вузами країн Євросоюзу;
 • концепція кафедри передбачає активну співпрацю з бізнесом – як партнером, не лише здійснювати підготовку високваліфікованих кадрів, але й проводити консультаційну діяльність, виконувати конкретні замовлення через укладання госпрозрахункових угод;
 • концепція кафедри націлена на створення нових магістерських програм у рамках міжнародних спеціальностей, для відповіді на потреби ринку праці;
 • концепція кафедри націлена на підготовку фахівців, дипломи яких буде визнавати Європа, знання та вміння яких дадуть їм змогу успішно конкурувати не лише в країні, але й за її межами з аналогічними фахівцями, для чого планується активно використовувати програми обміну студентами з вузами Європи, США, для навчання та виробничої практики.

Реалізація зазначених концептуальних засад відбувається у таких напрямах:

 1. вдосконалення кадрового складу кафедри;
 2. розвиток наукової школи;
 3. підготовка та постійне вдосконалення навчально-методичного забезпечення начального процесу в тому числі із застосуванням технічних засобів;
 4. становлення та розвиток комп’ютерної мережі кафедри.


Професорсько-викладацький склад кафедри включає 19 осіб:

 • д.е.н., професор Сохацька О. М.,
 • д.е.н, професор Штефанич Д.А.,
 • д.е.н, професор Матвіїв М.Я.,
 • доцент, кандидат економічних наук Стрельбіцька Н.Є.,
 • доцент Братко О.С.,
 • доцент, кандидат економічних наук Окрепкий Р.Б.,
 • доцент, кандидат економічних наук Мельник Ю.В.,
 • доцент, кандидат економічних наук Лагоцька Н.З.,
 • старший викладач Гаргула Д.В., Ph.D Економічного університету в Братиславі
 • викладач Вінницький С.І.,
 • викладач Дубінський М.Б.,
 • викладач, кандидат економічних наук  Данильченко Л.С.,
 • викладач, кандидат економічних наук Войтенко О. М.,
 • викладач, кандидат економічних наук Мигаль О. Ф.,
 • викладач Зацна Л. Я.,
 • викладач Полікевич Н.І.,
 • викладач Іванечко Н. Р.,
 • викладач Патряк Т. С.,
 • викладач Сафарян І.А.

Навчально-методична робота

Колектив кафедри забезпечує викладання  51 дисципліни. Викладачами кафедри постійно проводиться підготовка та вдосконалення навчально – методичного забезпечення начального процесу в тому числі із застосуванням технічних засобів.

Викладачі кафедри проводять лекційні, практичні заняття з із застосуванням мультимедійної техніки, надається перевага самостійній роботі студентів, з відповідним методичним забезпеченням – виконання та презентація групових проектів, дискусії тощо. Практикується проведення спільних практичних занять з із студентами Inholland University в режимі on-line за допомогою відеоконференцій.

 Наукові інтереси та наукова робота

На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи в межах держбюджетної тематики. Зокрема з 2010 році виконується наукова тема  за держбюджетним замовленням  тема «Нова парадигма маркетингу та методичні засади її впровадження у діяльність підприємств в умовах глобалізації» (ММ-02-2011 «Б» науковий керівник – д.е.н., проф. Матвіїв М.Я.).

Окрім того на кафедрі виконуються дослідження у межах другої половини дня: комплексні кафедральні теми «Трансформація міжнародної інвестиційної діяльності в умовах глобальної фінансової кризи» (науковий керівник – д.е.н., проф. Сохацька О.М.);  «Теоретичні і практичні проблеми сучасного маркетингу» (науковий керівник – д.е.н., проф. Штефанич Д.А.).

Дисертаційні дослідження охоплюють проблематику міжнародного інвестування, управління вартістю корпорацій, торгівлю ризиками, використання інноваційних фінансових інструментів для вирішення проблем управління фінансами на зарубіжних ринках, міжнародного ринку послуг, ринку FOREX, формування стратегічного потенціалу корпорацій на засадах фінансового інжинірингу, економічної конвергенції світового телекомунікаційного ринку, інформаційне забезпечення діяльності підприємств, проблематику маркетингових досліджень, стратегічного маркетингу, державного маркетингу позиціонування українського продукту, партнерського маркетингу у сфері консалтингових послуг, формування франчайзингових систем підприємств та ін.

На даний момент за кафедрою закріплено 7 аспірантів, 5 здобувачів та 1 стажист-дослідник:

 • аспірант Курант Т. І. працює над темою «Трансформація взаємовідносин споживача і виробника у глобальних логістичних мережах».
 • аспірант Вінницький С. І. працює над темою «Диверсифікація валютних резервів країн в умовах глобальної фінансової нестабільності».
 • аспірант Олексин Т.Я., досліджує тему «Асиметрія трансформацій інформаційної складової світової економіки в умовах глобальної кризи».
 • аспірант Патряк Т.С., досліджує тему «Перспективи розвитку ринку кредитних деривативів у період трансформації світової фінансової системи».
 • аспірант Шлапак О.А., досліджує тему «Оптимізація комунікаційного середовища підприємств».
 • аспірант Мудра-Рудик Я.А. працює над темою «Управління пенсійними заощадженнями на міжнародних ринках капіталів»
 • аспірант Гладій Х.Г., досліджує тему «Стратегія диференціації національного продукту в управлінні брендом».
 • здобувач Марчук А.В., досліджує тему «Мотиваційні аспекти міграції персоналу у глобальній економіці».
 • здобувач Ониськів В.О., який досліджує тему «Маркетингове забезпечення інноваційного процесу у пивоварній галузі».
 • здобувач Іванечко Н.Р. працює над темою «Формування стратегії організації на ринку торговельно-розважальних послуг України».
 • здобувач Пустовідко-Завойовська Л.В працює над темою «Економічна природа розвитку соціальної асиметрії у країнах ЄС».
 • здобувач Полікевич Н. І. працює над темою «Формування біржових енергетичних ринків країн Східної Європи».
Виконання науково-дослідної роботи по кафедрі міжнародного менеджменту та маркетингу у 2012 році забезпечують 17 науково-педагогічних працівників (в т.ч. 3 професори, доктори наук та 8 кандидатів наук) і 11 аспірантів.

Науково-дослідна робота виконується згідно індивідуальних планів роботи професорсько-викладацького складу, а також планів роботи аспірантів та здобувачів наукового ступеня, на основі яких було сформовано і затверджено план науково-дослідної роботи кафедри на 2012 рік.

Науково-педагогічні працівники беруть активну участь в організації наукової роботи. Зокрема, д.е.н., професор Штефанич Д.А. є членом спеціалізованої вченої ради ТНЕУ по захисту дисертацій Д 58.082.03, здійснює рецензування дисертаційних робіт, є експертом і станом на 2012 рік дав заключення за 5-ма дисертаційними роботами. Д.е.н., професор Сохацька О.М. є членом спеціалізованої вченої ради ТНЕУ по захисту дисертацій Д 58.082.01, здійснює рецензування дисертаційних робіт, є експертом при розгляді дисертаційних робіт, експертом Департаменту атестації кадрів України при МОНМСУ. У 2011 році виступила опонентом дисертаційного дослідження за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Національному університеті харчових технологій (м. Київ). Д.е.н., професор Матвіїв М.Я. є членом спеціалізованої вченої ради Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, здійснює рецензування та виступає експертом при розгляді дисертаційних робіт.

Структурні підрозділи УНФEM

зовнішній екзаменатор УНФЕМ,
професор,  доктор наук
М. Пітер ван дер Гук
Роттердамского Університету ім. Еразмуса,
Нідерланди

Випускники УНФЕМ на карті світу

Map alumni
©Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту (1993-2013).