Структура

Кафедра економіко-математичних методів

Контактна інформація
Адреса: Україна, 46009
м.Тернопіль, Майдан Перемоги 3,
корпус ТНЕУ №2
Телефони:
 • внутрішній: н/д,
 • міський: (0352) 43-18-45.
Електропошта: emm@tneu.edu.ua.

Завідувач кафедри
Шинкарик Микола Іванович, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 

З відкриттям відділення фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства дисципліну “Вища математика” з 1.09.1966 року читала єдина на той час старший викладач Шевело Ганна Сергіївна. З 01.09.1067 року була створена одна із перших кафедра статистики і математики (з 01.09.1969 р. перейменована на кафедру вищої математики). Завідувати нею був запрошений кандидат фізико-математичних наук, доцент Кізима Ярослав Михайлович. В 1971 р. він успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук, а в 1976 р. отримав звання професора. За всю історію розвитку просторової теорії пружності Я.М.Кізима вперше поставив і розв’язав ряд осесиметричних контактних задач про тиск круглого штампа на пружний півпростір і шар скінченої товщини, а також задачу про сумісне кручення круглого пружного штампа і пружного півпростору та шару. Він (разом з професором Гриліцьким Д.В.) написав монографію “Осесиметричні контактні задачі теорії пружності і термопружності” (Львів, 1981.- 125 с.), видати яку допоміг уже співавтор.

Після раптової смерті Кізими Я.М. (16.12.1977 р. ) виконувати обов’язки, а пізніше і завідувати кафедрою вищої математики обраний доцент Терлецький Володимир Володимирович. В цей час основну увагу приділено і методичній роботі. На кафедрі опубліковано ряд методичних розробок, одним із перших в інституті запрацював автоматизований клас АК-30 для перевірки знань студентів.

Після смерті доцента Терлецького В.В. з 01.09.1987 р. обов’язки завідувача кафедри вищої математики виконували почергово доценти Неміш В.М. та Мацьків Р.С.

В зв’язку з реорганізацією кафедр 28.04.1988р. (об’єднання кафедр вищої математики та прикладної математики ) утворено кафедру “Математичних методів в економіці”. Виконувати обов’язки завідувача кафедри покладено на доцента Єрьоменка В.О. Крім дисципліни “Вища математика ”, яка раніше була єдиною на кафедрі, тепер читаються теорія ймовірностей і математична статистика, математичне програмування, економіко-математичні методи, економетрія, економічний ризик. В 1990 році завідувати кафедрою “Математичних методів в економіці” ТАНГ на конкурсній основі обраний кандидат фізико-математичних наук, доцент Домбровський Василь Андрійович. Під його керівництвом кафедра плідно працює в методичному плані.

Після поділу 30.08.1996 року утворено дві кафедри: вищої математики та економіко-математичних методів і моделей. Завідувати першою кафедрою продовжує доцент Домбровський В.А.

17 червня 2002 року завідувачем кафедри вищої математики обраний молодий, енергійний кандидат фізико-математичних наук, доцент Шинкарик Микола Іванович, який раніше працював доцентом кафедри економіко-математичних методів і моделей ТАНГ. За цей час під його керівництвом на кафедрі опубліковано з грифом Міністерства освіти і науки України 3 навчальні посібники і 1 підручник, аналогів яких раніше не було.Указом Президента України В.А.Ющенка від 20.01.2006 р. за №19/2006 доценту Шинкарику М.І. присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України”.

Навчально-методична робота

Кафедра забезпечує викладання дисципліни “Вища математика” на факультетах:

 • аграрної економіки і менеджменту — ст. викл. Домбровський І.В.
 • банківського бізнесу — доц.Мацьків Р.С., ст. викл. Лесик О.Ф.
 • економіки та менеджменту інвестицій - доц. Неміш В.М.
 • економіки та управління — доц. Окрепкий Б.С.
 • міжнародного бізнесу та менеджменту — доц. Шелестовська М.Я.
 • Україно-нідерландський — доц. Шинкарик М.І.
 • обліку і аудиту — доц.. Домбровський В.А.
 • фінансів — доц. Неміш В.М., доц. Мигович Ф.М.

Навчальний процес на кафедрі забезпечує 10 викладачів, в т.ч. 7 — кандидатів наук, доцентів,2 — старших викладачі, 1 — викладач.

З дисципліни “Вища математика” видано 1 підручник та 3 навчальні посібники:

 1. Вища математика. Тексти лекцій для студентів-заочників економічних спеціальностей. Тернопіль: ТАНГ, 2000,155 с. (перевидано в 2001 р.). (автори: Домбровський В.А., Окрепкий Б.С., Мигович Ф.М., Неміш В.М., Шелестовська М.Я., Крижанівський І.М., Мацьків Р.С.)
 2. Вища математика (практикум): Навчальний посібник —Тернопіль: Економічна думка, 2001.- 264 с.( перевидано в 2005 р.), (автори: Неміш В.М., Процик А.І., Березька К.М.)
 3. Типові індивідуальні розрахункові завдання з вищої математики .- Тернопіль: вид-во Карп’юка,2003.-208 с. (перевидано в 2004 р.) (автори: Домбровський І.В., Крижанівський І.М., Лесик О.Ф., Мигович Ф.М., Цебрій О.Р., Шинкарик М.І.; за редакцією Шинкарика М.І.
 4. Вища математика : Підручник.- Тернопіль: вид-во Карп’юка, 2002.-480 с. (автори: Домбровський В.А., Крижанівський І.М., Мацьків Р.С., Мигович Ф.М., Неміш В.М., Окрепкий Б.С., Хома Г.П., Шелестовська М.Я.; за редакцією Шинкарика М.І.)
Наукова робота

Наукові дослідження кафедри об’єднані в одну тематику: ”Сучасні методи розв’язування диференціальних рівнянь” під керівництвом завідувача кафедри, доцента Шинкарика М.І. Зокрема, доцент Шинкарик М.І. займається побудовою гібридних інтегральних перетворень, їх застосуванням до сингулярних задач математичної фізики.

Наукові інтереси доц. Домбровського В.А. — застосування асимптотичних методів нелінійної механіки для дослідження розв’язків квазілінійних диференціальних рівнянь у частинних похідних.

Доцент Мацьків Р.С. займається побудовою евклідівських функцій Гріна для неполіноміальних моделей квантової теорії поля.

Наукові інтереси доц. Миговича Ф.М. стосуються застосуванню прекційно-ітеративних методів до розв’язування різних класів операторних рівнянь.

Науковим напрямом доц. Неміша В.М. є розв’язання нових просторових граничних задач математичної теорії пружності для ізотропних і трансверсально ізотропних середовищ з порожнинами і включеннями, які знаходяться в полі кручення і всестороннього розтягу-стиску.

Доцент Окрепкий Б.С. займається розв’язуванням контактних задач теорії пружності і термопружності для системи тіл циліндр-півпростір.

Дослідженням нестандартних температурних полів в напівсферичних порожнистих тілах, а також статистичними динамічними задачами термопружності для кусково-однорідних симетричних просторів з порожниною займається доц. Шелестовська М.Я.

Ст. викладач Домбровський І.В. працює над дослідженням періодичності крайової задачі для інтегро-диференціальних рівнянь в частинних похідних ІІ порядку гіперболічного типу.

Ст. викладач Лесик О.Ф. працює над темою “Математична модель деформування та нелінійні коливання прямокутних композитних пластин”.

Викладач Цебрій О.Р. займається наближеними методами розв’язування задач про лінійні коливання тіла з порожниною, частково заповненою в’язкою рідиною.

Публікації

За період існування кафедри викладачами опубліковано 7 монографій, 468 статей , зокрема :

 1. Шинкарик М.І. Гібридні інтегральні перетворення (Фур’є, Бесселя, Лежандра)/Ленюк М.П., Шинкарик М.І. — Тернопіль: “Економічна думка”, 2004. -368с.
 2. Шелестовська М.Я. Стохастична динамічна задача термопружності для кусково-однорідних симетричних просторів з порожниною. Вісник Тернопільського державного технічного університету. — 2003. — Т.8, №3. — С.10-19.
 3. Неміш В.М. Про деяку залежність напруженого стану деформівного середовища від радіуса кривизни поверхні. В кн.”Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта”2004”. Том 70. Математика.-Дніпропетровськ:Наука і освіта, 2004.
 4. Домбровський В.А. Про двосторонні наближення періодичних розв’язків інтегродиференціальних рівнянь. “Теорія еволюційних рівнянь” (Міжнародна конференція. П’яті Боголюбівські читання). Тези доповідей, Кам’янець-Подільський, 2002р., с.119-120.
 5. Мацьків Р.С. Побудова функцій Швінгера для експоненціальної моделі евклідової теорії поля . “Крайові задачі для диференціальних рівнянь” — Чернівці, вид.“Прут”, 2003, №10,-с.222-226.
 6. Окрепкий Б.С. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск шампа, що обертається на пружний півпростір при неідеальному тепловому контакті. Вісник Тернопільського державного технічного університету. Науковий журнал, 2002 р., том 7, вип.1.
 7. Мигович Ф.М. Про двосторонні наближення періодичних розв’язків інтегродиференціальних рівнянь. Міжнародна наукова конференція “Боголюбівські читання”, “Теорія еволюційних рівнянь”, (22-27 травня 2002р. м..Кам’янець-Подільський, с. 119.
 8. Лесик О.Ф. Нелінійні власні коливання податливих трансверсальним деформаціям зсуву та стиснення прямокутних в плані циліндричних композитних оболонок. Матеріали 7-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків: (18-20 травня), м. Львів, 2005.
 9. Домбровський І.В. Існування гладкого розв”язку квазілінійного гіперболічного рівняння ІІ порядку. Наукові вісті Національного технічного університету України. Київський політехнічний інститут, №6,2000р.с.136-142.
Захищені дисертації:

Докторська — Кізима Я.М. (1971 р.), кандидатські:

 • Попович Б.І. (1971 р.)
 • Осів І.М. (1972 р.)
 • Домбровський В.А. (1972 р.)
 • Неміш В.М. (1979 р.)
 • Окрепкий Б.С. (1982 р.)
 • Мацьків Р.С. (1986 р.)
 • Шелестовська М.Я. (1999 р.)

На кафедрі працює студентський науковий гурток, в який залучені кращі студенти університету.

Випускники УНФЕМ на карті світу

Map alumni
©Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту (1993-2013).